RADARSAT Mosaic Hudson Bay
IPYMMR1HB - 2022-04-12 00:00 UTC