RADARSAT Mosaic Hudson Bay
IPYMMR1HB - 2019-12-23 00:00 UTC