RADARSAT Mosaic Hudson Bay
IPYMMR1HB - 2022-05-23 00:00 UTC