RADARSAT Mosaic Hudson Bay
IPYMMR1HB - 2020-02-10 00:00 UTC