RADARSAT Mosaic Hudson Bay
IPYMMR1HB - 2019-11-11 00:00 UTC